Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 4/θ Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στη σχολική ζωή του μαθητή  θα πρέπει να γίνεται λόγος και να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες εκείνες που καθιστούν ικανούς τους αυριανούς πολίτες αυτής της κοινωνίας υπεύθυνους, δημιουργικούς και ελεύθερους  οι οποίοι θα επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία, θα έχουν την ικανή ευαισθησία προς τους συνανθρώπους τους, στο περιβάλλον και που θα ενεργούν με τέτοιον τρόπο που να επιδιώκουν την αλλαγή προς το καλύτερο.

Ειδικότερα:

 1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις, συμμετοχή και δράση διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να ενταχθεί στην ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό  να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον προς αυτήν την κατεύθυνση.
 2. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τα ενδιαφέροντα, τις επιδόσεις, τις κλίσεις και τις προσπάθειες των μαθητών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται από το σχολείο.
 3. Μαθητές μέσα στο σχολείο οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό, οικονομικό  ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

Η δημιουγία κανόνων σα στόχο έχει η μαθησιακή λειτουργία να εκτελείται απότελεσματικότερα σε ένα χώρο όπως είναι το σχολείο όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, δημιουργούν, συνεργάζονται,  λειτουργούν ομαδικά, κοινωνικοποιούνται αλλά και αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός ό, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.τ.λ.

Οι κανόνες που αφορούν τους γονείς στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου είναι οι εξής:

 1.  Κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του.  Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
 2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, μια ώρα την εβδομάδα η οποία αναγράφεται κάτω από το σχολικό πρόγραμμα.
 3. Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά το ήθος του μαθητή μια φορά κάθε μήνα, με τη λήξη του τριμήνου και την επίδοση του έλεγχου προόδου και μια φορά ατομικά την εβδομάδα όπως προαναφέρθηκε.
 4. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας -Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο και αν χρειαστεί με τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές
  4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 5. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
 6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του και το ίδιο το σχολείο, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες, αποτελεί εστία πολιτιστικών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εφόσον το σχολείο τους δίνει αυτή τη δυνατότητα με εβδομαδιαίες, μηνιαίες, με τη λήξη του τριμήνου και όποτε παραστεί ανάγκη, θεωρείται πολύ σημαντικό να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή στέλνονται στα email τους  κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που αφορά την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών τους οφείλουν να ενημερώσουν το δάσκαλο της τάξης και το διευθυντή του σχολείου.

Κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα).

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. 

Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου –οικογένειας.

Θα πρέπει να γνωστοποιούνται  έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών.

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία.
 • Μπορούν να ενημερώνονται και σε εβδομαδιαία βάση ατομικά ο καθένας σε ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο σχολικό πρόγραμμα.
 • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον Εκπαιδευτικό
 • Στις ανοιχτές σχολικές εκδηλώσεις του σχολείου.
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου  και σπουδών
 • Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
 • Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.

Β)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος  ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης και εκείνος τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’ και Δ΄Τάξεων.
 • Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες..
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

Άφιξη στο σχολείο

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς γνωστοποιούν στους γονείς και τους μαθητές:

 

α) το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας της πρωινής ζώνης και του ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και

(β) και υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας:

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως τις 8: 15  από την είσοδο του σχολείου.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων περιμένοντας έξω από την αυλή του σχολείου.
 • Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται.
 •  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή.
 • Οι Διευθυντές είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρούν τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:

 • υποδοχή των μαθητών στο σχολείο:   08:00 – 08:15
 •   έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου:   08:15
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών:

          13:30 για όλες τις  τάξεις (εξάωρο)

 • έναρξη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος: 

          13:40 για όλες τις  τάξεις

 • Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 16:00

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00΄- 08.15΄

15΄

Υποδοχή μαθητών

08.15΄- 09.40΄

90΄

1η διδακτική περίοδος

09.40΄- 10.05΄

25΄

Διάλειμμα

10.05΄- 11.35΄

90΄

2η διδακτική περίοδος

11.35΄- 12.00΄

25΄

Διάλειμμα

12.00΄- 13.30΄

90΄

3η διδακτική περίοδος λήξη πρωινής ζώνης

     
   

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

     

13:30΄ – 13:40΄

10΄

Διάλειμμα

13:40΄ – 14:15΄

35΄

Σίτιση-χαλάρωρη

14.15΄- 15.00΄

45΄

Μελέτη –προετοιμασία

15.00΄- 15.15΄

15΄

Διάλειμμα

15.15΄- 16.00                                      

35΄                                   

Μάθημα ειδικότητας λήξη ολοήμερου

     

 

β. Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω  κανόνες της καθημερινής λειτουργίας:

 Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη,  απευθυνόμαστε στη διεύθυνση  του σχολείου και στη συνέχεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, στους αντίστοιχους Συμβούλους ή τον Δ/ντή Εκπ/σης για παιδαγωγικά ή διοικητικά θέματα.

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών  αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:30 ΄.

Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης .

Γνωστοποιούμε έγκαιρα το τηλέφωνο του σχολείου για  οποιαδήποτε ανάγκη.

Ο καθαρισμός του σχολείου πραγματοποιείται σχολαστικά μετά τη λήξη και του ολοήμερου προγράμματος λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα καθαριότητας λόγω και την πανδημίας.

Προσευχή

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Κατά την περίοδο της πανδημίας η προσευχή πραγματοποιείται ανά τάξη στη σχολική αίθουσα.

Μετά την πρωινή προσευχή κάθε Δευτέρα γίνεται έπαρση της σημαίας και κάθε Παρασκευή υποστολή της.

Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια. 

Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί  ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η διεύθυνση  του σχολείου.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων ασυνόδευτοι

μόνο και εφόσον  ο γονέας  κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στη διεύθυνση  του σχολείου.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

Όλοι οι μαθητές αναχωρούν από την έξοδο του σχολείου στις κάτωθι ώρες:

 • Στο τέλος του εξαώρου, στις 13: 30 για όλες τις τάξεις.

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Για  οποιαδήποτε   αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση.

Διάλειμμα

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις τους μαζί με το δάσκαλό τους. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος για την ικανοποίηση βιολογικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στον εφημερεύοντα δάσκαλο  που βρίσκεται στο προαύλιο.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν  στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική).

Επισκέψεις  γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και  δίδουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν με ποιήματα, θεατρικά δρώμενα που αποσκοπούν στη συνεργασία και στη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών γι αυτό κρίνεται σημαντική η παρουσία τους και απουσιάζουν μονάχα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.

        Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

        Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής, σύμφωνα με τις κάθε φορά εγκυκλίους  και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Συμπεριφορά μαθητών

 1. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο και βιασύνη.
 2. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
 3. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εντός του κτιρίου, μέσα στις τάξεις τους, χωρίς να τρέχουν, μαζί με το δάσκαλό τους.
 4. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.
 5. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη.
 6. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί σοβαρό παράπτωμα για το οποίο ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου και στη συνέχεια οι γονείς-κηδεμόνες του μαθητή.
 7. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι, δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
 8. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά.
 9. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα.
 10. Μαθητές που προκαλούν συνεχώς ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς θα ενημερώνεται ο γονέας και θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημία.
 11. Οι μαθητές διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου-αίθουσες, προαύλιο και τουαλέτες καθαρούς.

 Μελέτη των μαθητών-προετοιμασία

Οι μαθητές πρέπει να μελετούν τις εργασίες που τους ανατίθενται από τους δασκάλους τους και να έχουν συγκεκριμένη ώρα μελέτης. Για τους μαθητές που κατ΄ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι και δεν ενδιαφέρονται για τα μαθήματά τους κι εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, ενημερώνονται  οι κηδεμόνες των μαθητών και γίνεται συζήτηση για την παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:

 • Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
 • Την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
 • Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 • Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι
 • Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του
 • Τη συνεργασία που δείχνει και τους ρόλους που αναλαμβάνει στην ομάδα

 

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών του και παραδίδει τη βαθμολογία στον διευθυντή.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν  για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.

Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο, είναι απαραίτητη.

Μεταφορά μαθητών

Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται,  να μη μετακινούνται και να υπακούουν στις υποδείξεις του οδηγού και των δασκάλων τους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Κανόνες

 1. Το πρωί στην αυλή
 • Φτάνοντας στο σχολείο αφήνω την τσάντα μου στο καθορισμένο σημείο και περιμένω στην αυλή.
 • Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου για πρωινή προσευχή και είσοδο στην τάξη.
 1. Στην αίθουσα
 • Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις.
 • Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου.
 • Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ τον λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία.
 • Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την προσπάθεια των συμμαθητών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι.
 • Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια.
 1. Στο διάλειμμα
 • Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ό,τι μου χρειάζεται ( φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί.
 • Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν οριστεί.
 • Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με συζήτηση και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στον εφημερεύονται εκπαιδευτικό.
 • Όταν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου.
 1. Σχόλασμα
 • Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό.
 • Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος.
 • Περιμένω την άδεια του δασκάλου για να αποχωρήσω.
 • Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση μέχρι να έρθουν να με παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποι.
 1. Γενικοί κανόνες
 • Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην τσάντα μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.
 • Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, καρέκλες, πίνακες, τοίχους). Όταν ο μαθητής προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να την αποκαταστήσει.
 • Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και, αν βρω κάτι που δεν μου ανήκει, το παραδίδω στο δάσκαλό μου.
 • Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους.
 • Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται.
 • Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες – εκδηλώσεις του σχολείου.

 

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί  οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και τις σχέσεις μεταξύ τους να τις διέεπει αμοιβαίος σεβασμός. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου..
 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία.
 3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.
 4. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
 5. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών και διάφορα θέματα υγείας που πιθανόν να αντιμετωπίζουν,  είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εκπαιδευτικό, γιατί του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση.
 6. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
 7.  Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός.
 8. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την καλή εικόνα της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
 9. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
 10. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
 11. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας

 1. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι΄ αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.
 2. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα.
 3. Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία του.
 4. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του και οφείλει να το πράξει.
 5. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.
 6. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη επίδραση και αποτελεσματικότητα, όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
 7. Ο Διευθυντής φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την πιο δίκαιη και έντιμη διοικητικά και παιδαγωγικά συμπεριφορά που ευνοεί όλους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει εκτελεστεί κατά τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών.

Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.α. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο εκκένωσης.

Μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση σεισμού ή φωτιάς φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου, επικαιροποιείται κάθε χρόνο και σύμφωνα με αυτό γίνονται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

Σε θέματα επίσης που αφορούν την ετοιμότητα της σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση της πανδημίας ή τυχόν κρούσματος στο σχολείο υπάρχει ένα σχέδιο ετοιμότητας για το οποίο είναι ενήμεροι  όλοι οι εκπαιδευτικοί.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                          ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΔΟΚΑΚΗ

                                                                                    Ν. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                     Α. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

                                                                                     ΑΝ. ΤΡΙΠΚΟΥ

                                                                                    ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ