ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΗ 1944

          Οι Ιταλικές δυνάμεις υπογράφουν Πρωτόκολλο παράδοσης στις Επαναστατικές Επιτροπές στα γραφεία της Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου στο Απέρι. Η τελευταία ηρωική πράξη που σήμαινε την απελευθέρωση της Καρπάθου. Το κείμενο του διαγγέλματος της Επιτροπής προς το λαό της Καρπάθου και Κάσου:
«Δυνάμει του υπό χθεσινήν ημερομηνίαν συμφώνου μεταξύ των μελών της Παγκαρπαθιακής Επιτροπής και των Επιτρόπων των κοινοτήτων αφ’ ενός και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών αφετέρου, κατηργήθη η ιταλική εξουσία εν Καρπάθω και Κάσω και η διοίκησης των νήσων περιέρχεται εις χείρας ημών οριστικώς. Επομένως αι νήσοι Κάρπαθος και Κάσος είναι πλέον ελεύθεραι και κατόπιν της κηρύξεως της Ενώσεως μετά της μητρός Ελλάδας και της ανυψώσεως της ελληνικής σημαίας, αποτελούσιν αύται μέλος αναπόσπαστον του Βασιλείου της Ελλάδος».
Χρόνια πολλά ελεύθερα