Εργαζόμαστε πολύπλευρα και διαθεματικά στα μαθηματικά μας

Η διαθεματική προσέγγιση καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος στη μέθοδο project. Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» εννοούμε μία σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις οποίες επιχειρείται η «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Χρησιμοποιούνται είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού…