Εργαζόμαστε πολύπλευρα και διαθεματικά στα μαθηματικά μας

Η διαθεματική προσέγγιση καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος στη μέθοδο project. Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» εννοούμε μία σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις οποίες επιχειρείται η «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Χρησιμοποιούνται είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, είτε ενσωματώνονται σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002).

Τη θέση των επιμέρους μαθημάτων παίρνει μια εργασία μέσα από τα βιώματα των μαθητών, ερευνητικής μορφής, που στο περιεχόμενό της εμπεριέχει θέματα από διαφορετικούς κλάδους. Η οικοδόμηση της γνώσης που συντελείται με αυτόν τον τρόπο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ενώ συγχρόνως εμφανίζει υψηλό επίπεδο γενίκευσης και αφαίρεσης ως αποτέλεσμα της δημιουργικής σύνθεσης διαφορετικών θεματικών πεδίων. (Ματσαγγούρας, 2004).

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.):

α) Εισάγεται η διαθεματική προσέγγιση ως όρος γενικότερος του όρου διεπιστημονικότητα. Είναι η μέθοδος γνώσης και πράξης που ερευνά τα αντικείμενα ολιστικά, θεωρώντας τα ως συστήματα Η διαθεματική αυτή προσέγγιση δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης. (Χατζημιχαήλ, χ.χ)

β) Εισάγονται οι θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, οι οποίες είναι η αλληλεπίδραση (συνεργασία, συλλογικότητα, σύγκρουση, εξάρτηση, ενέργεια κ.ά.), διάσταση (χώρος – χρόνος κ. ά.), επικοινωνία (πληροφορία, κώδικας), μεταβολή (εξέλιξη, ανάπτυξη, κ.ά.), μονάδα προς το σύνολο (άτομο, μόριο, κύτταρο, προσωπικότητα, κοινότητα, κοινωνία), ομοιότητα – διαφορά (ισότητα, ομοιότητα, διαφορά), πολιτισμός (παράδοση, τέχνη), σύστημα (δομή, ταξινόμηση, οργάνωση, ισορροπία, νόμος, κλίμακα, συμμετρία). (Χατζημιχαήλ, ο.π.)

Βιβλιογραφία

  • Ματσαγγούρας, Η. (2004) Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρη.
  • Χατζημιχαήλ Μ. ( χ.χ.) Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική πρακτική, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 6 (212-215)
  • Μαζί με τα μαθηματικά μας, είχαμε εικαστικά και μας συνόδευε η μουσική του Αντόνιο Βιβάλντι (autumn)..!!! Διασκεδάσαμε και μάθαμε…!!! Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική απόλυτα συνδεδεμένα…!!! Χαμόγελα παντού…!!!