Ρύπανση του νερού

Στο μάθημα της Γλώσσας ασχοληθήκαμε με τη ρύπανση του νερού συνδυάζοντας τη διαθεματικότητα με το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους για τους τρόπους που ρυπαίνεται το νερό και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε ένα σχετικό βίντεο το οποίο μας αποκάλυψε τις πηγές ρύπανσης του νερού:

Πηγές ρύπανσης νερού

· Όξινη βροχή: ρύπανση των αέριων ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας.
· Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία.
· Αέριοι ρύποι: προσκολλώνται σε αιωρούμενα σωματίδια, μεταφέρονται σε  μεγάλες αποστάσεις και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στο νερό.
· Αστικά λύματα: τα οποία είναι τα ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες και μεταφέρονται μέσω των υπονόμων και του δικτύου διοχέτευσης σε χώρους που είναι επιφανειακοί ή υπόγειοι.
· Ρύπανση από πετρελαιοειδή: τα νερά απορροής καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή και φυτοφάρμακα.
·Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα: τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων.

Ζωγραφίσαμε στη συνέχεια τη θάλασσα, λίμνη, ποτάμι που έχει υποστεί ρύπανση και στη συνέχεια την καθαρή θάλασσα, το απέραντο γαλάζιο.